Invited Speakers

...
Dr. Maheshkumar H. Kolekar
...
Dr. Kishor P. Sarawadekar
...
Dr. A M Ramiya
...
Dr. Alok Kumar Singh Kushwaha
...
Dr. Anirban Chakraborty
...
Dr. Debasish Mukherjee
...
Dr. Manish Khare
...
Dr. Yash Agarwal